Regulamin sklepu internetowego www.marachic.pl

§ 1. Informacje ogólne

1. „DUCHESS” z siedzibą w Księżnie (kod pocztowy: 14-405), zwana dalej „Sprzedającym”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 383055560, NIP 7393727138, umożliwia nabywanie towarów za pomocą sieci elektronicznej (Internet), pod adresem internetowym sklepu www.marachic.pl

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu www.marachic.pl oraz określa zasady transakcji kupna – sprzedaży, która odbywa się w formie umowy zawieranej za pomocą serwisu internetowego pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a firmą „DUCHESS”, zwanym dalej Sprzedającym.

3.
Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.marachic.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

4. Towary w ofercie sklepu internetowego www.marachic.pl są nowe, wykonywane ręcznie i szczegółowo opisane, m.in. w zakresie ich właściwości, cenie, materiałów, z których są wykonane itp.

§ 2. Zasady korzystania ze sklepu

1. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

2. Sklep www.marachic.pl umożliwia kupowanie oferowanych przez sklep towarów za pomocą sieci elektronicznej.

3. Przedmiotem umowy jest produkt według specyfikacji ze złożonego zamówienia. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.
Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

5. Na prośbę Kupującego wystawiana jest faktura – pod warunkiem, że taka informacja zostanie zawarta w formularzu zamówienia (w polu „Komentarz klienta”).

6. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

- korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

- nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;

- korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;

- korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;

- korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3. Składanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie za pomocą serwisu internetowego
www.marachic.pl poprzez dokonanie wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu dodając je do koszyka i wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki oraz zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności. Inną formą składania zamówienia jest kontakt poprzez maila: marachic@marachic.pl bądź kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 509 033 737.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim między korzystającym ze sklepu (Klient), a „DUCHESS” z siedzibą w Księżnie i następuje w momencie otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia na adres e-mail podany w formularzu.

3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji przez sklep on-line, telefon lub maila).

5.
Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź", "Zamawiam” lub „Kontynuuj”, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem drogą mailową bądź telefoniczną.

7. Wszyscy Klienci, którzy zakupili produkt będą informowani o każdej zmianie stanu realizacji swoich zamówień drogą mailową.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, w przypadku gdy jest brak możliwości kontaktu z Kupującym lub dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, błędne lub niepełne, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana (w przypadku przesyłki za pobraniem). Przed odmową realizacji Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ustalenia brakujących danych.

§ 4. Dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia jest widoczny na podsumowaniu zamówienia i wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany w formularzu adres e-mail.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

3. Przewidywany czas dostawy kurierem wynosi 1 dzień roboczy, liczony od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

4. Koszty przesyłki towarów do Klienta pokrywa Kupujący. W sytuacji ofert objętych promocją „Dostawa gratis” koszty przesyłki towarów do Klienta pokrywa Sprzedający.

5. Podczas odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku jego uszkodzenia Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez kuriera i Klienta.

6.
Każda paczka jest oznaczona naszym logo na kopercie, zazwyczaj w miejscu zaklejenia koperty. Sprawdź przy wręczaniu paczki przez kuriera czy jest naklejka MARACHIC z logo! Jeśli nie ma - otwórz paczkę przy kurierze i sprawdź czy zgadza się zawartość.

§ 5. Ceny i metody płatności

1. Podane ceny produktów w sklepie internetowym www.marachic.pl są cenami brutto (w złotych polskich).

2. Klient może zapłacić za zamówienie dowolną z metod udostępnionych w Sklepie:

- Szybkie płatności - bardzo łatwy i prosty sposób płacenia za zamówione produkty. Czas realizacji zamówienia jest natychmiastowy.

- Przedpłata (przelew bankowy) - po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na swój adres e-mail automatyczne "potwierdzenie zamówienia" oraz "oczekiwanie na płatność przelewem bankowym" z zamieszczonymi danymi oraz numerem naszego konta bankowego, na które trzeba przelać podaną kwotę. W momencie otrzymania pieniędzy na konto, dokonamy realizacji zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek „DUCHESS” lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu płatności elektronicznych) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów oraz wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Informacja o cenach towarów podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego przyjęcia złożonego przez niego zamówienia, do momentu całkowitego zrealizowania zamówienia. Cena ta pozostaje stała niezależnie od zmian cen w Sklepie, dokonanych po potwierdzeniu zamówienia.

§ 6. Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli towar zakupiony w Sklepie www.marachic.pl posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych w niniejszym regulaminie.

2. Kupujący może składać reklamacje mailowo na adres marachic@marachic.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

3. Klient może złożyć reklamację drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru, wraz z opisem wady i dowodem zakupu, na adres Sprzedającego z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową „DUCHESS” wyśle do Klienta produkt naprawiony lub nowy w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

4.
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji poprzez Sklep www.marachic.pl, towar zostanie odesłany na koszt klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

6.
Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przysłanie na adres Sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru (nieużywanego, z metkami i czystego produktu, "pozbawionego zapachu" np. kremy, perfumy. W przypadku spinek do mankietów muszką one posiadać oryginalną żyłkę, która trzyma prawą spinkę do kartonika. Lewa "wolna" spinka służy do przymierzenia) oraz dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z oryginalną metką w oryginalnym opakowaniu. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.

7.
Wyjątkiem odstąpienia od umowy są produkty, które zostały na życzenie klienta zmodyfikowane (tzn. zmiana przeszycia muszki, zmiana rodzaju drewna, grawerunki, rozszerzenie zamówienia o poszetkę bądź spinki do mankietów). Inaczej mówiąc wszelkie zmiany jakie klient nanosi do zamówienia.

8.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego lub używanego.

9. Sklep www.marachic.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

  • Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA, czyli Duchess Patryk Bartkowski, z siedzibą w Księżnie, przy ul. Księżno 17, 14-405 Księżno.

  • Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.

  • Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można w każdym momencie zaktualizować swoje dane w zakładce moje konto na sklepie internetowym www.marachic.pl lub wysłać zgłoszenie na adres marachic@marachic.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

  • KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

  • ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

  • Dla zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

  • nazwisko i imię,

  • adres do wysyłki produktów,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.

  • Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.8.

  • W przypadku sprzedaży produktów poprzez sklep marachic.pl w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - firmom kurierskim oraz poczcie polskiej - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

  • Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. KLIENT może w każdej chwili zrezygnować z usługi newslettera.

§ 8. Postanowienia dodatkowe

 1. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez „DUCHESS” wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być także przetwarzane w celach marketingowych firmy „DUCHESS”.

 2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.

 4. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie www.marachic.pl stosuje się prawo polskie.

 5. Sklep www.marachic.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

 6. Klient posiadający konto w Sklepie www.marachic.pl zostanie poinformowany o zmianie regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli klient nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje mu uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 7. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w Sklepie Internetowym www.marachic.pl stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i są prawnie chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione. Niektóre elementy Sklepu Internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

 8. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 9. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny w miejscu siedziby SPRZEDAWCY

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
  -
  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.).

ZAŁĄCZNIK NR. 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI